About Li Xiangting


Li Xiangting - Top Songs


Poster Title Artist Album
Pond Reflecting Stars Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Healing Breeze Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Grass Reflecting On Pond Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Clouds Reflected On a Winding River Li Xiangting Sleeping Lotus
Tao and Then Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Zhi Zhao (Zhi Zhao) Zhu Runfu, Li Xiangting, Fan Shange, Liu Mingyuan & Liu Dehai Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Short Dring Music In Shang Mode (Zui Yin Shang Xiao Pin) Fan Shange & Li Xiangting Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
A Melancholy Tune (Qi Liang Fan) Liu Mingyuan, Zhu Runfu, Fan Shange, Li Xiangting & Liu Dehai Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Cherishing the Red Clothes Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Chinese Flower and Bird
Calm Lake Li Xiangting Sleeping Lotus
Dreaming of the Forbidden Garden Li Xiangting Sleeping Lotus
Scattered Shadows Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Resentment Li Xiangting & Zhao Liangshan Ancient Chinese Musical Instruments, Classical Tunes Vol. 1
Thoughts While Walking In a Garden Li Xiangting Sleeping Lotus
Jade Plum Blossoms (Yu Mei Ling) Zhu Runfu, Fan Shange, Liu Mingyuan, Liu Dehai & Li Xiangting Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Guang Ling Verse Li Xiangting Treasures of Chinese Instrumental Music: Guqin
Thinking of an Old Friend Li Xiangting, Liu Li, Wu Jinglue, Yu Qingxin & Zhao Jiazhen Treasure of Traditional Music, Vol. 9
Phoenix Spreads Wings Li Xiangting Sleeping Lotus
The Immortal of Stone Lake (Shi Hu Xian) Liu Mingyuan, Zhu Runfu, Liu Dehai, Fan Shange & Li Xiangting Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Delicate Fragrance Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Plums By the Ge River Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Green Lake In the Woods Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Lilac Dreams Li Xiangting Sleeping Lotus
The Immortal of Stone Lake Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Jade Plum Blossoms Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Full Apple Tree Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Snow In Woods Poem Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Clouds on Mountain Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Jiao Shao (Jiao Zhao) Liu Mingyuan, Fan Shange, Li Xiangting, Zhu Runfu & Liu Dehai Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Melancholy Over Lotus Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Ancient Lament Fan Shange, Li Xiangting, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Shadows of Apricot Blossoms
Path Through the Forest Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Ancient Lament (Gu Yuan) Zhu Runfu, Fan Shange, Liu Dehai, Liu Mingyuan & Li Xiangting Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Prelude of Dance Music of the Imperial Palace (Ni Shang Zhong Xu Di Yi) Zhu Runfu, Cao Jianguo & Li Xiangting Ancient Classics of Tang Dynasty: 618-907 AD
Melancholy Over Farewell At the Pavilion (Chang Ting Yuan Man) Liu Mingyuan, Zhu Runfu, Liu Dehai, Fan Shange & Li Xiangting Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Pure Autumn Moon Li Xiangting Sleeping Lotus
Morning Mist Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Green Quiet Mountain Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Herons Unawareness of Danger Li Xiangting Riverside Scenes On a Bright Day
Gentle Season Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Deeper Forever Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Moonlight On the Lake Li Xiangting Sleeping Lotus
Slow Samba Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
A Grieved Life In Changmen Palace Li Xiangting & Zhao Liangshan Ancient Chinese Music: Pictures of Primitive Men Hunting
Delicate Fragrance (An Xiang) Liu Dehai, Zhu Runfu, Liu Mingyuan, Li Xiangting & Fan Shange Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Prelude of Dance Music of the Imperial Palace Cao Jianguo, Li Xiangting & Zhu Runfu Ancient Chinese Music: Dance Music of the Imperial Palace
Buds On Trees In Springtime Dean Evenson, Jason Darling & Li Xiangting Tao of Peace (Contains the Earth Resonance Frequency for deeper relaxation)
Scattered Shadows (Shu Ying) Liu Dehai, Liu Mingyuan, Li Xiangting, Fan Shange & Zhu Runfu Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD
Bliss in Valley Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing
Tree over River Dean Evenson & Li Xiangting Tao of Healing

This call to action card is a great place to showcase some important information or display a clever tagline!