About Bai Hong


Bai Hong - Top Songs


Poster Title Artist Album
春天的降臨 Bai Hong 中國新年歌曲名典
Spring Wind (Remastered) Bai Hong Flowers of Spring (Shanghai Pop 1930's) [Remastered]
Farewell Shasha Bai Hong Centennial of Chinese Films, Vol. 2
Jade (Li Yu) Bai Hong Famous Female Singers from Shanghai (Lao Shanghai Hong Ling de Jue Shi Ge Sheng)
Crazy Band (疯狂乐队) (feat. 白虹) Ian Widgery Shanghai Tang Lounge Collection
Farewell Shasha (Sha Sha Zai Hui Ba) Bai Hong Remixed and Restored, Vol. 1
Farewell Shasha (Shanghai Restoration Project Remix) Bai Hong Remixed and Restored, Vol. 1
Dawning of the Spring (Chun Tian de Jiang Lin) Bai Hong Famous Female Singers from Shanghai (Lao Shanghai Hong Ling de Jue Shi Ge Sheng)
大拜年 Bai Hong & Yao Lee 中國新年歌曲名典
且聽我說 (Ian Widgery Remix) Bai Hong 上海絕世紅伶 (三十年代原聲 新生時代混音)
Salsa Goodbye (Islands of the Spring and Autumn) [Remastered] Bai Hong Flowers of Spring (Shanghai Pop 1930's) [Remastered]
Farewell Shasha (Sha Sha Zai Hui Ba) Bai Hong Famous Female Singers from Shanghai (Lao Shanghai Hong Ling de Jue Shi Ge Sheng)
The Rosebush (Qiang Wei Hua) Bai Hong Romantic Chinese Hits of the 1930s and 1940s (Zhong Guo Lao Ge Lang Man Yuan Tou Zhi San Si Shi Nian Dai)
Farewell Shasha Bai Hong Greatest Hits from Last Century, Vol. 1
Farewell Shasha (Sha Sha Zai Hui Ba) Bai Hong Centennial Classics, Vol. 1 - 1900-1949 (Bai Nian Chang Pian Ming Ren Ming Ge Yi: Er Shi Shi Ji Chu - Yi Jiu Si Jiu Nian)
大拜年 Yiu Man, Yao Lee & Bai Hong 大地回春中國新春歌曲名典
The Rosebush (Qiang Wei Hua) Bai Hong Famous Female Singers from Shanghai (Lao Shanghai Hong Ling de Jue Shi Ge Sheng)
且聽我說 Bai Hong 上海絕世紅伶 (三十年代原聲 新生時代混音)
The Rosebush (Qiang Wei Hua) Bai Hong Spring Flowers and Autumn Moon: Tender Voice Behind the Shadow of Life (Chun Hua Qiu Yue: Fei Mo Deng Ying Hou de Qi Mi Ren Sheng)
Travel At Night (Ye Ban Xing) Bai Hong Famous Female Singers from Shanghai (Lao Shanghai Hong Ling de Jue Shi Ge Sheng)

This call to action card is a great place to showcase some important information or display a clever tagline!