About 李谷一


李谷一 - Top Songs


Poster Title Artist Album
Velvet Flowers 李谷一 Golden Film Songs (6) Sister Looking For Brother
Sigh No More 李谷一 Classic Works of Chinese Artists and Masters: Li Guyi
Soulmate 李谷一 Golden Film Songs (6) Sister Looking For Brother
Looking for Her Sweetheart In Tears (Meimei Zhao Ge Leihua Liu) 李谷一 Centennial Classics, Vol. 6 - 1978-2000 (Bai Nian Chang Pian Ming Ren Ming Ge Liu: Yi Jiu Qi Ba Nian - Xin Shi Ji)
I Wish I Were a Little Swallow 李谷一 Golden Originals - Famous Classical Songs (7)
Wings of the Bird 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
Looking for Her Sweetheart In Tears 李谷一 Songs of Time, Vol. 4: Night of Grassland
Attachment to My Homeland 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
The Little River Flows 李谷一 Selected Chinese Folk Songs (3)
Everlasting Spring of Our Motherland 李谷一 Famous Chinese Stars: Li Guyi
The Dandelion 李谷一 Greatest Hits from the Last Century: 1978 - 2000, Vol. 3
Tonight is Unforgettable 李谷一 Singing the Same Songs, Vol. 4: The Unforgettable Night
The Liuyang River (Liu Yang He) 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
Beautiful West Lake 李谷一 Li Guyi
A Pure White Feather Conveys Deep Feelings 李谷一 Golden Originals - Famous Classical Songs (5)
Sister Weeps as She Looks for Brother 李谷一 Classic Works of Chinese Artists and Masters: Li Guyi
Attachment to My Homeland (Xiang Lian) 李谷一 Chinese Hits from the 1980’s: The Rebirth
A Pure White Feather Conveys Deep Feelings 李谷一 Classic Works of Chinese Artists and Masters: Li Guyi
River of Love 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
The Farm Girl At a Remote Desert 李谷一 Greatest Hits from Last Century, Vol. 2
Liu Hai Cuts Firewood 李谷一 Famous Chinese Stars: Li Guyi
Mending a Pot: Wild ChrysanThemums (Bu Guo: Ye Ju Hua) 李谷一 Famous Chinese Vocalist: Li Guyi (Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban: Li Guyi)
Clear Spring Water At the Frontier 李谷一 Greatest Hits from the Last Century: 1949 - 1978, Vol. 3
Youth Waltz 李谷一 Selected Chinese Folk Songs (2)
Sister Weeps As She Looks for Brother 李谷一 One Song From Each: Masterpieces 1 [CD1]
Newly Arranged Tune of September 18th (Xin Bian Jiu Yi Ba Xiao Diao) 李谷一 Northeast China Folk Songs, Vol. 5 (Zhong Guo Dong Bei Min Ge Wu)
Liu Hai Cuts Firewood (Liu Hai Kan Qiao) 李谷一 Famous Chinese Vocalist: Li Guyi (Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban: Li Guyi)
Wishes of the Rose 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
Mending a Pot: Wild Chrysanthemums 李谷一 Famous Chinese Stars: Li Guyi
Flower Creek 李谷一 Centennial of Chinese Films, Vol. 6
The Liuyang River 李谷一 Classic Chinese Folk Songs Vol. 1
Motherland, My Parents' Country 李谷一 Golden Film Songs (8) Red Star
Olive Tree 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
Clear Spring Water At the Frontier (Bianjiang de Quanshui Qing You Chun) 李谷一 Songs of the Century: 1970's (Sui Yue Ru Ge: Qi Shi Nian Dai)
Looking for Her Sweetheart In Tears 李谷一 Greatest Hits from the Last Century: 1978 - 2000, Vol. 2
Clear Spring Water At the Frontier (Bianjiang de Quanshui Qing You Chun) 李谷一 Chinese Hits of the 1970s (Zhong Guo Lao Ge Sheng Ge Die Qi Zhi Qi Shi Nian Dai)
The Liuyang River 李谷一 Fairy Ballad Chinese Folk Songs - In the Place Far, Far Away
The Three Wishes of Roses (Mei Gui San Yuan) 李谷一 Famous Chinese Vocalist: Li Guyi (Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban: Li Guyi)
Newly Arranged Tune Of September 18th 李谷一 Famous Chinese Battle Songs
To a Burmese Friend (Zeng Mian Dian You Ren) 李谷一 Famous Chinese Vocalist: Li Guyi (Er Shi Shi Ji Zhong Hua Ge Tan Ming Ren Bai Ji Zhen Cang Ban: Li Guyi)
Looking for Her Sweetheart In Tears 李谷一 Singing the Same Songs, Vol. 2: Shadow of the Bamboo Wall
When Can We See Each Other Again 李谷一 Li Guyi
Attachment to My Homeland (Xiang Lian) 李谷一 Centennial Classics, Vol. 6 - 1978-2000 (Bai Nian Chang Pian Ming Ren Ming Ge Liu: Yi Jiu Qi Ba Nian - Xin Shi Ji)
Tonight Is Unforgettable (Nan Wang Jin Xiao) 李谷一 Chinese Hits from the 1980’s: The Rebirth
Midu Mountain Song 李谷一 Selected Chinese Folk Songs (2)
The Song of Flying Flowers (Fei Hua Ge) 李谷一 Chinese Movie Songs, Vol. 1 (Zhong Guo Dian Ying Bai Nian Ge Qu Jing Cui: Di Yi Ji)
Liu Hai Cuts Firewood 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
Dream Girl By the Autumn Water 李谷一 Fairy Ballad Chinese Folk Songs: The Great Wall Ballads
Look at Me Mama 李谷一 Best of Chinese Music Li Guyi
The Dandelion 李谷一 Centennial of Chinese Films, Vol. 6

This call to action card is a great place to showcase some important information or display a clever tagline!