About Yin Xiumei


Yin Xiumei - Top Songs


Poster Title Artist Album
Song of the Yangtze River Yin Xiumei Singing the Same Songs, Vol. 1: Where the Peach Blooms
Dead or Alive, I Will Be With You Cheng Zhi & Yin Xiumei Drinking Songs: Yin Xiumei and Cheng Zhi - Selected Duets
Golden Shuttle and Silver Shuttle Li Guangxi & Yin Xiumei Tonight Is Unforgettable
China Is a Big Stage Yin Xiumei Classics: Yin Xiumei
Where Is Happiness Yin Xiumei Classics: Yin Xiumei
Selling Cloth Yin Xiumei & 戴玉強 Your Name, Yin Xiumei
I Love You Snow Beyond the Great Wall (Wo Ai NI Sai Bei de Xue) Yin Xiumei Contemporary Chinese Hits, Vol. 2 (Zhong Guo Dang Dai Ming Qu Er)
Pamirs, My Beautiful Homeland Yin Xiumei Yin Xiumei: Friends Forever
On the Fields of Hope Yin Xiumei Yin Xiumei: The Grand Chinese Stage
Little Cat Going Fishing Unknown Grandpa Clam and the Little Fish
The Grand Chinese Stage Yin Xiumei Classic Works of Chinese Artists and Masters: Yin Xiumei
The Zunyi Meeting Shines Cheng Zhi & Yin Xiumei Long March Song
Love Lake Yin Xiumei Classic Works of Chinese Artists and Masters: Yin Xiumei
On the Songhua River Cheng Zhi & Yin Xiumei 100 Songs of the Century, Vol. 1
C.C.P. Our Dear Mother Yin Xiumei Greatest Hits from the Last Century: 1978 - 2000, Vol. 2
China Goes Up to a Higher Floor Yin Xiumei Your Name, Yin Xiumei
党啊亲爱的妈妈 Yin Xiumei 中国抒情民歌联唱
Mama Taught Me a Song Yin Xiumei Golden Songs (With Accompaniment) 6
CCP Our Dear Mother Yin Xiumei Singing the Same Songs, Vol. 2: Shadow of the Bamboo Wall
I Love You Snow Beyond the Great Wall (Wo Ai Ni Sai Bei de Xue) Yin Xiumei Songs of the Century: 1980's (Sui Yue Ru Ge: Ba Shi Nian Dai)
My Motherland and I Yin Xiumei Your Name, Yin Xiumei
On the Fields of Hope Yin Xiumei 100 Songs of the Century (3)
The Setting Sun Yin Xiumei Selected Chinese Opera
The Party Is My Beloved Mother Yin Xiumei Golden Originals - Famous Classical Songs (5)
Mayila Yin Xiumei Xinjiang Folk Songs
I Love You, Northern Snows Yin Xiumei Classic Works of Chinese Artists and Masters: Yin Xiumei
Mama Taught Me a Song Yin Xiumei Singing the Same Songs, Vol. 3: The Story of Spring
Mama Taught Me a Song Yin Xiumei Songs for My Mother
On These Fields of Hope Yin Xiumei 50 Years of Songs for the Country 3: Marching Into the New Era
Ascending the Great Wall Yin Xiumei Yin Xiumei: The Grand Chinese Stage
Friends Forever Yin Xiumei Classic Works of Chinese Artists and Masters: Yin Xiumei
The Party Is My Dear Mother Yin Xiumei Famous Artists, Famous Works (1)
A Grand Alliance Cheng Zhi & Yin Xiumei Long March Song
We Are The Yellow River, We Are Mount Tai Yin Xiumei Classic Works of Chinese Artists and Masters: Yin Xiumei
Arriving at Wuqi Village Cheng Zhi & Yin Xiumei Long March Song
Mama Taught Me a Song Yin Xiumei Famous Artists, Famous Works (1)
The Song of the Yangtse Yin Xiumei 50 Years of Songs for the Country 3: Marching Into the New Era
Lift Your Veil Yin Xiumei & 戴玉強 Your Name, Yin Xiumei
Celebrating Victory Cheng Zhi & Yin Xiumei Long March Song
Northern Snows, I Love You Yin Xiumei Yin Xiumei: Friends Forever
Friends Forever Yin Xiumei Golden Originals - Famous Classical Songs (7)
CCP Our Dear Mother (Dang a Qin Ai de Ma Ma) Yin Xiumei Red Paeans - Dedicated to the Contemporary Communists (Hong Se Zan Ge - Xian Gei Yu Shi Ju Jin de Gong Chan Dang Ren)
Inviting the Moon Unknown Grandpa Clam and the Little Fish
I Love You, Northern Snows Yin Xiumei 50 Years of Songs for the Country 3: Marching Into the New Era
Song of the Yangtze River Yin Xiumei Ode to Our Motherland
Crossing Snowy Mountains and Grassy Plains Cheng Zhi & Yin Xiumei Long March Song
Mama Taught Me a Song (Ma Ma Jiao Wo Yi Zhi Ge) Yin Xiumei Ode to the Communist Party: 1921 - 2001 (Dang de Song Ge Te Ji: Yi Jiu Er Yi - Er Lin Lin Yi)
The Frontiers Are Better Than the South Cheng Zhi & Yin Xiumei 50 Years of Songs for the Country: Singing of the Motherland
CCP Our Dear Mother Yin Xiumei Songs of Time, Vol. 5: The Ocean Is My Hometown
I Love You Snow Beyond the Great Wall Yin Xiumei Greatest Hits from the Last Century: 1978 - 2000, Vol. 3

This call to action card is a great place to showcase some important information or display a clever tagline!